Meun Incasso

 Artikel 1 Definities:
1.1 Opdrachtnemer: Meindert Meun, handelend onder de naam Meun Incasso, hierna te noemen: “Meun Incasso”.
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Meun Incasso een overeenkomst aangaat.
Artikel 2 Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op
alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen Meun Incasso en de opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever worden
door Meun Incasso nadrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 Weigering:
3.1 Meun Incasso behoudt zich te allen tijde het recht voor incasso-opdrachten te weigeren, dan wel de behandeling
daarvan te staken, indien het risico bestaat dat (voortzetting van de) behandeling kan leiden tot compromitterende
situaties.
3.2 Meun Incasso is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien de
opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met Meun Incasso gesloten overeenkomst en/of
de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.
Artikel 4 Provisie:
4.1 Provisie is verschuldigd over iedere betaling die, onverschillig bij ons of bij de opdrachtgever wordt ontvangen,
nadat Meun Incasso de incassobehandeling heeft gestart, tenzij aangetoond kan worden dat de betaling reeds
onderweg was ten tijde van het in behandeling nemen door Meun Incasso. Bij creditering, retourneren of betaling in
natura is de opdrachtgever de helft van de normale provisie aan Meun Incasso verschuldigd, met een minimum van
€ 50,00.
4.2 Het provisiepercentage wordt bepaald door het totaalbedrag van de vervallen facturen, berekent per factuur en de
ouderdom van de facturen op het moment van in behandeling nemen van de opdracht door Meun Incasso. In geval
een vordering uit meerdere facturen bestaat, is de oudste factuur bepalend, tenzij dit mocht leiden tot onbillijkheden
van overwegende aard.
4.3 De datum van bijschrijving op de bank- of girorekening is bepalend. Desnoods kan daarvan een kopie worden
opgevraagd bij de opdrachtgever.
4.4 Betwiste vorderingen worden op basis van door Meun Incasso bestede tijd tegen het met opdrachtgever
overeengekomen uurtarief afgerekend.
4.5 Iedere betaling, hetzij rechtstreeks aan opdrachtgever, hetzij aan Meun Incasso, wordt in de eerste plaats
aangewend ter voldoening van de aan Meun Incasso toekomende provisie en (gerechtelijke)kosten.
Artikel 5 – Intrekking:
Wanneer een opdrachtgever de behandeling belemmert, de zaak intrekt zonder gegronde redenen, dan wel betaling
zelf regelt, is de opdrachtgever provisie verschuldigd conform het bepaalde in artikel 4, plus overige kosten.
conform het geldende tarief.

Artikel 6 – Juridische behandeling:
6.1 Voor specifieke juridische werkzaamheden geldt de in tarieven genoemde honorarium.
6.2 Een incasso-opdracht wordt beschouwd als een machtiging tot het treffen van rechtsmaatregelen.
6.3 Indien tot het treffen van rechtsmaatregelen wordt overgegaan, zullen de in de minnelijke fase verschuldigde
kosten worden gefactureerd.
6.4 Voor het treffen van rechtsmaatregelen zal een voorschot worden gevraagd.
Artikel 7 – Betaling facturen:
7.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever aan Meun Incasso dient te geschieden binnen veertien dagen
na de factuurdatum, zonder enige aftrek van compensatie.
7.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim
en heeft Meun Incasso, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever
1% rente per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Alle kosten, ontstaan ten
gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van
€50,00.
7.3 Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan Meun Incasso wordt in de eerste plaats aangewend ter
voldoening van de aan de Meun Incasso toekomende provisie en gemaakte kosten. De niet verhaalde kosten van het
betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van
de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigde-salaris wordt toegewezen, wordt eveneens in mindering
gebracht op de geïnde gelden gemaakt. Nadien wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan.
Artikel 8 – Opzegging incassocontract:
8.1 Het incassocontract geldt voor één jaar, doch zal telkens stilzwijgend worden verlengd, tenzij de opdrachtgever
uiterlijk één maand voor de expiratiedatum schriftelijk te kennen geeft het incassocontract niet te willen voortzetten.
8.2 De ten tijde van de opzegging nog in behandeling zijnde opdrachten worden op basis van de overeengekomen
tarieven en voorwaarden met de opdrachtgever afgewikkeld.
Artikel 9 – Toepasselijk recht:
9.1 Op al de overeenkomsten van Meun Incasso is Nederlands Recht van toepassing.
9.2 Meun Incasso accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, tenzij deze te wijten is
aan opzet of grove schuld. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het geldelijke belang welke de desbetreffende zaak
beloopt en zal nimmer meer bedragen dan het bedrag wat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd.
9.3 Eventuele geschillen zullen zoveel mogelijk worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement
Midden-Nederland, locatie Lelystad.
9.4 Reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 2 weken na factuurdatum schriftelijk
kenbaar zijn gemaakt