Meun Incasso

Indienen van een klacht bij Meun Incasso:

 1. Uw klacht dient te worden geformuleerd in de Nederlandse taal, of wel voorzien te zijn van een deugdelijke Nederlandse vertaling. Klachten welke hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen.
 2. Wanneer u een klacht heeft ingediend, of een opmerking heeft gemaakt over een lopend dossier, ontslaat u dit niet van uw betalingsverplichting. U heeft verder niet het recht om enige betaling op te schorten, de desbetreffende incassospecialist blijft uw dossier behandelen.
 3. In iedere fase van de klachtbehandeling zal Meun Incasso nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Wanneer Meun Incasso naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze klachtenregeling.
 4. Ontvangstbevestiging: Meun Incasso bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen. Binnen 14 dagen ontvangt de klager vervolgens een inhoudelijke reactie van Meun Incasso.
 5. De klacht wordt ondertekend verzonden en bevat tenminste:
 • A. Naam en het adres van de indiener;
 • B. Dagtekening van het schrijven;
 • C. Onderhavig dossiernummer;
 • D. Omschrijving van en zo mogelijk de datum van de gedraging waartegen uw klacht is gericht;
 • E. De klacht dient gericht te zijn aan:
  Meun Incasso
  T.a.v. Dhr. M. Meun
  Griend 2-i
  8321 MN Urk
 1. Meun Incasso is niet verplicht de klacht te behandelen, wanneer deze klacht betrekking heeft op een gedraging:
 • A. Waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtregeling al is behandeld;
 • B. Die langer dan een half jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • C. Die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;
 • D. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, door Meun Incasso schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.